دکتر محمد سعید ایزدی
عضو هیات علمی
دکتر حسن سجادزاده
مدیر گروه طراحی شهری
دکتر ابراهیم مولوی
عضو هیات علمی
دکتر مهشید صحی زاده
عضو هیات علمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند