1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مریم حمیدی نیا"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مریم حمیدی نیا" ...
1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "رضوان دالوند"&n...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با ...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "عاطفه جمشید پور"...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فیروزه صفارزاده" ...
1395/10/12
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "ابوالفضل حیدری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "ابوالفضل حیدری" با مو...
1394/11/18
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سیدحسین طباطبایی" با ...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شیدا حقیریان
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "شیدا حقیریان "با موضوع...
1394/10/29
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه هاشمی رودباری
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری "ب...
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند